Voorwaarden

Lees meer
 1. Definities

1.1 Stage in Mexico: ¨Stage in Mexico een ervaring van een leven SAS de C.V.¨ is een rechtspersoon die volgens de Mexicaanse wet is geregistreerd als ¨Vereenvoudigde Acties Vennootschap met Variabel Kapitaal¨ (Sociedad de Acciones Simplificadas S.A. DE C.V.), volgens het wettelijke actienummer: SAS-1.2-202011-357743, uitgegeven door het secretariaat van Economie, vertegenwoordigd door Jans Sunny, die als opdrachtnemer zal fungeren, verder genoemd als IIM.

1.2 De Student: de Student treedt altijd op als opdrachtgever en wordt hierna ook aangeduid als 'hij/zij' of 'hij/zij'.

1.3 Partijen: Stage in Mexico en de Student worden hierna gezamenlijk aangeduid als "Partijen".

1.4 Het stagebedrijf / de stageplek: het bedrijf waar de Student praktijkervaring opdoet, al dan niet in het kader van de opleiding die hij of zij volgt.

1.5 de (stage)overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen de Student, het stagebedrijf en eventueel de onderwijsinstelling waar de Student staat ingeschreven. Waar in deze overeenkomst sprake is van de (stage)overeenkomst wordt zowel een mondelinge als een schriftelijke (stage)overeenkomst bedoeld.

1.6 Het stageprogramma: Het beroepsprogramma, de gelegenheid of de functie die de Student zal uitvoeren die door Stage in Mexico is verkregen.

1.7 De aanbetaling: een bedrag van € 185 (incl. BTW) dat de student aan Internship in Mexico dient te voldoen voordat de opdracht plaatsvindt.

1.8 AV: De onderhavige voorwaarden.

 

2. Diensten.

2.1 Bij het betalen voor een dienst van IIM, genoemd in artikel 4.1, gaat de student akkoord met deze AV en verleent hij/zij IIM toestemming voor het vinden van een stageprogramma op het grondgebied van de Verenigde Mexicaanse Staten (Mexico). De aanbetaling omvat ook de toegang voor de student tot de huidige stageprogramma's die door IIM worden aangeboden.

2.2 Voor een extra aanbetaling zou IIM de student ook kunnen assisteren bij het vinden van accommodatie op de locatie waar het stageprogramma zal worden ontwikkeld.

2.3 IIM is niet verantwoordelijk voor het succes bij de verkiezing of de prestaties van de Student in de door de Student geselecteerde stageprogramma's.

 

 1. Opdracht

3.1 De Student verleent IIM de opdracht, welke opdracht IIM hierbij aanvaardt, om namens de Student te bemiddelen bij de totstandkoming van een of meer (stage)overeenkomsten tussen de Student en het Stagebedrijf. Op verzoek en tegen betaling van de Student kan IIM in het kader van de opdracht tevens bemiddelen bij het vinden van woonruimte voor de Student. De opdracht start wanneer IIM de Aanbetaling van de Student heeft ontvangen.

3.2 Partijen komen geen mandaatovereenkomst overeen; de bemiddelingsopdracht is erop gericht dat de Student en het Stagebedrijf uiteindelijk zelf nadere afspraken maken door het sluiten van een (stage)overeenkomst en dat een verhuurder en de Student uiteindelijk zelf nadere afspraken maken over de huur van een woonruimte. De opdracht omvat uitdrukkelijk niet het aanvragen van een visum door IIM namens de Student. Het is de verantwoordelijkheid van de Student om (tijdig) en indien nodig een visum aan te vragen. In het kader van de opdracht begeleidt en adviseert IIM de Student bij het aanvragen van een visum. IIM is in dit geval (en conform het bepaalde in artikel 4.4 van deze overeenkomst) nimmer aansprakelijk jegens de Student.

3.3 IIM heeft een inspanningsverplichting, en uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting, om de opdracht binnen zestig (60) dagen na ontvangst van de aanbetaling door de student - zoals beschreven in artikel 3 van deze overeenkomst - uit te voeren. Partijen kunnen de termijn in overleg wijzigen of verlengen. IIM heeft aan haar inspanningsverplichting voldaan nadat een intake (telefonisch of per e-mail) met de Student heeft plaatsgevonden, IIM een persoonlijk profiel van de Student heeft opgemaakt en IIM minimaal één stageplaats en maximaal drie stageplaatsen naar eigen inzicht aan de Student heeft voorgesteld. IIM is altijd verplicht ten minste één voorstel voor een Stageplaats aan de Student te doen.

3.4 Indien IIM als gevolg van haar inspanningsverplichting een stage aan de Student voorstelt, heeft de Student het recht het voorstel af te wijzen indien hij/zij van mening is dat het stagevoorstel niet geschikt is. De Student kan het voorstel telefonisch of per e-mail aan IIM accepteren en/of afwijzen en daarbij aangeven dat hij/zij het voorstel accepteert of afwijst. Indien de Student na het verstrijken van de termijn van zestig (60) dagen geen voorstel van IIM heeft geaccepteerd en er geen (stage)overeenkomst tot stand is gekomen, heeft de Student recht op restitutie van de Aanbetaling indien het voorstel voor een stageplaats naar het oordeel van de Student niet passend is. In alle andere gevallen heeft de Student uitdrukkelijk geen recht op restitutie van de Aanbetaling. 'Andere gevallen' omvat, maar is niet beperkt tot, de gevallen bedoeld in artikel 4.4 onder a. tot en met e.

3.5 Indien de Student maximaal 3 passende voorstellen afwijst, is IIM in het kader van haar inspanningsverplichting niet meer verplicht de Student verdere voorstellen voor te leggen.

3.6 Indien het stagebedrijf na het sluiten van de (stage)overeenkomst, maar voor aanvang van de stage, buiten de schuld van de Student de (stage)overeenkomst opzegt, ontbindt of niet uitvoert, herleeft de verplichting van IIM zoals beschreven in artikel 3.3 van deze overeenkomst voor een periode van dertig (30) dagen. Partijen kunnen de termijn in overleg verlengen.

3.7 Indien zich na het sluiten van de (stage)overeenkomst en/of na aanvang van de stage belangrijke wijzigingen aan de zijde van het stagebedrijf voordoen, waardoor de stage niet langer geschikt is voor de Student, is IIM verplicht een inspanningsverplichting aan te gaan met het zoeken naar een nieuw stagebedrijf met spoed en hoge prioriteit. IIM heeft aan haar inspanningsverplichting in dit verband voldaan wanneer IIM binnen dertig (30) dagen één (1) passend voorstel aan de Student heeft voorgelegd. Indien de Student dit voorstel niet aanvaardt, heeft de Student geen recht op restitutie van de bemiddelingskosten. Belangrijke wijzigingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • a. Het faillissement van het stagebedrijf;
 • b. Het stagebedrijf beëindigt de (stage)overeenkomst.
 • c. Het stagebedrijf verplaatst de plaats waar de (stage)overeenkomst wordt uitgevoerd zo ver weg dat de (stage)overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden uitgevoerd, een en ander uitsluitend ter beoordeling van IIM.

 

 1. Bemiddelingskosten

4.1 IIM en de Student komen de volgende prijzen overeen voor de door de Student gewenste diensten.

 • Een totaalbedrag van €369 (incl. BTW) voor het vinden van een stageplaats, bestaande uit twee betalingen, een aanbetaling van €185 voordat de opdracht plaatsvindt en een betaling van €184 aan het einde van de zoektocht en na acceptatie van het voorstel van IIM.
 • Een betaling van €48 (incl. btw) voor het vinden van een accommodatie.
 • Een extra betaling voor wanneer de Student besluit in het stagebedrijf te blijven werken, afhankelijk van het door het stagebedrijf aangeboden salaris waarvan de details te vinden zijn in artikel 4.6 van deze overeenkomst. IIM stuurt de Student hierover per e-mail een betalingsverzoek.

4.2 De opdracht, zoals omschreven in artikel 3.1 van deze overeenkomst, gaat in nadat IIM de Aanbetaling van €185 (incl. BTW) op rekeningnummer NL40 INGB 0748 8522 98 met BIC: INGBNL2A op naam van Sunny Jans, met het begrip Mexico en de naam van genoemde Student. Het kan ook worden overgemaakt naar de PayPal-rekening van sunnyjansx@gmail.com. Als IIM er niet in slaagt een geschikt stagebedrijf te vinden, zal IIM de Aanbetaling binnen een redelijke termijn terugstorten op het rekeningnummer van de Student.

4.3 Indien de Student een stagevoorstel van IIM accepteert door middel van het sluiten van een (stage)overeenkomst, en de onderwijsinstelling de Stage goedkeurt, is de Student de overeengekomen restbetaling aan IIM verschuldigd. De Student is verplicht het resterende bedrag te betalen binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het betalingsverzoek per e-mail van IIM op het in artikel 4.2 van deze overeenkomst genoemde rekeningnummer. Indien dit bedrag niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, heeft IIM het recht de stageovereenkomst te annuleren.

4.4 IIM en de Student komen overeen dat de verplichting tot betaling van het restant na aanvaarding van het voorstel voor een Stage door de Student en goedkeuring van de Stage door de onderwijsinstelling definitief en onvoorwaardelijk is. In geen geval heeft de Student het recht haar/zijn betalingsverplichtingen jegens IIM op te schorten, de vordering van IIIM op hem/haar te verrekenen met een eventuele tegenvordering en/of deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In aanvulling op het voorgaande heeft de Student na aanvaarding van het voorstel op geen enkele wijze recht op restitutie van de Aanbetaling en/of eindbetaling, waaronder (maar niet beperkt tot) de volgende situaties:

 • a. De Student besluit een andere stage te accepteren dan de door IIM voorgestelde stage.
 • b. De Student heeft niet tijdig een visum.
 • c. De Student heeft onvoldoende studiepunten om met de stage te beginnen.
 • d. De Student, om welke reden dan ook, niet in staat is naar het stagebedrijf te reizen en de stage te beginnen, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de gezondheidssituatie van de Student, oorlog, volledige of gedeeltelijke mobilisatie, overheidsvoorschriften, brand, stakingen, werkonderbrekingen, epidemieën of pandemieën, althans enig ander aspect waarop IIM geen invloed heeft.
 • e. Het stagebedrijf beëindigt de (stage)overeenkomst, om welke reden dan ook.

4.5 Indien de Student het voorstel van IIM voor een Stage niet accepteert, is de Student het resterende bedrag niet verschuldigd, tenzij de Student binnen anderhalf jaar na het voorstel alsnog stage gaat lopen of in een dienstverband werkzaam is bij het Stagebedrijf.

4.6 In het geval dat het stagebedrijf de student na afloop van het stageprogramma een baan aanbiedt, stemt de student ermee in een aanvullende vergoeding aan IIM te betalen, die afhankelijk is van het aangeboden salaris, volgens het volgende: 

 • Bij een salarisbedrag van ≥$10.000 MXN (bruto) per maand betaalt de student een eenmalige extra vergoeding van €100,- incl. BTW.
 • Bij een salarisbedrag van ≥$12.000 MXN (bruto) per maand betaalt de student een eenmalige extra vergoeding van €120,- incl. BTW.
 • Bij een salarisbedrag van ≥$15.000 MXN (bruto) per maand betaalt de student een eenmalige extra vergoeding van €150,- incl. BTW.
 • Bij een salarisbedrag van ≥$20.000 MXN (bruto) per maand betaalt de student een eenmalige extra vergoeding van €220,- incl. BTW.

De Student is verplicht het hierboven genoemde bedrag binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het betalingsverzoek per e-mail aan IIM te betalen op het in artikel 4.2 van deze overeenkomst genoemde rekeningnummer, tenzij IIM anders aangeeft. IIM zal dit bedrag (15) dagen na beëindiging van de stageovereenkomst in rekening brengen.

 

 1. Aansprakelijkheid

5.1 De Student verklaart dat hij/zij zich bewust is van het feit dat IIM slechts als bemiddelaar optreedt en dat IIM geen contractpartij is bij de (stage)overeenkomst tussen het stagebedrijf en de Student, en dat IIM geen contractpartij is bij de huurovereenkomst tussen een verhuurder en de Student. IIM is derhalve niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de stage. Daarnaast is IIM niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken in of aan de accommodatie.

5.2 Behoudens bepalingen van dwingend recht en de redelijkheid en billijkheid is IIM jegens de Student op geen enkele wijze aansprakelijk voor door de Student geleden schade die is ontstaan als gevolg van de uitvoering van deze opdracht tot bemiddeling en/of de (stage)overeenkomst en/of de huurprijs, waaronder, maar niet beperkt tot, directe schade, gevolgschade, letselschade, schade door overlijden, geleden verlies en/of gederfde winst. Voor zover in rechte vaststaat dat IIM ondanks het bovenstaande toch aansprakelijk is jegens de Student, is de verplichting tot schadevergoeding te allen tijde beperkt tot € 2.500,-.

5.3 IIM is nimmer aansprakelijk voor schade geleden door derden, waaronder het stagebedrijf en de onderwijsinstelling waar de Student staat ingeschreven. De Student vrijwaart IIM hierbij van iedere aansprakelijkheid ter zake.

5.4 De Student heeft de verantwoordelijkheid om zo nodig tijdig voorafgaand aan de stage een visum te regelen en te ontvangen, alsmede om een reeds ontvangen visum zo nodig te verlengen. Indien hij of zij dit niet of niet tijdig doet, is IIM op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of gevolgschade die de Student hierdoor lijdt.

5.5 IIM is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die de Student lijdt als de stage voor aanvang moet worden afgebroken en/of als de Student studievertraging oploopt, ongeacht de reden daarvan. Daarnaast is IIM niet aansprakelijk voor schade die de Student in en om de accommodatie oploopt.

5.6 De Student is verplicht om voordat hij of zij naar het land reist waar het stagebedrijf is gevestigd de nodige verzekeringen af te sluiten, waaronder, maar niet uitsluitend, een goede reis- en annuleringsverzekering.

 

 1. Beëindiging.

6.1 IIM is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te beëindigen en de dienstverlening te staken, zonder enige aansprakelijkheid voor schade. De Student heeft het recht de overeenkomst op elk moment te beëindigen, zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding of restitutie van gedane betalingen.

 

 1. Foto's en publicatie

7.1 IIM kan de Student verzoeken om foto's van zijn stage-ervaring te delen met IIM. Verder kan IIM de Student verzoeken mee te werken aan het schrijven van een artikel voor commerciële doeleinden. Indien de Student aan een dergelijk verzoek van IIM voldoet, behoudt IIM zich het recht voor om de door de Student toegezonden foto's, foto's waarop de Student te zien is, en het artikel naar eigen inzicht voor commerciële doeleinden te publiceren.

 

 1. Straf

8.1 Het is de Student niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van IIM (contact)gegevens van het Stagebedrijf, personen die op enigerlei wijze werkzaam of verbonden zijn aan het Stagebedrijf of (contact)gegevens van verhuurders door te geven aan derden, of te plaatsen in een (vacature)database in de ruimste zin van het woord, of te publiceren op sociale media en/of het internet.

8.2 Het is de student ook niet toegestaan om een overeenkomst met het stagebedrijf te sluiten zonder voorafgaande kennisgeving aan IIM op het volgende e-mailadres: info@internshipinmexico.com die binnen 7 werkdagen (volgens de Mexicaanse Arbeidswet) een ontvangstbevestiging van IIM moet hebben.

8.3 Indien de Student handelt in strijd met het bepaalde in artikel 8.1 is hij/zij verplicht een boete te betalen van € 50 per dag dat de overtreding voortduurt, tot een maximum van € 500, onverminderd het recht van IIM om van de Student vergoeding te vorderen van schade die IIM lijdt als gevolg van de overtreding door de Student van artikel 8.1 en 8.2 van deze overeenkomst.

 

 1. Jurisdictie en toepasselijk recht

9.1 Partijen komen overeen dat op deze AV de toepasselijke wetgeving en de bevoegde rechtbanken van de staat Jalisco op het grondgebied van de Verenigde Mexicaanse Staten (México) van toepassing zijn.

9.2 In geval van een geschil zullen partijen proberen een minnelijke oplossing te vinden, geleid door de beginselen van goede trouw. Indien de partijen geen oplossing kunnen vinden, zullen zij het geschil voorleggen aan een erkend bemiddelingscentrum in Guadalajara, Jalisco, overeenkomstig de Wet Alternatieve Rechtspraak van de Staat Jalisco (Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco). Alleen in het geval dat partijen de genoemde instanties hebben uitgeput, zullen zij gerechtigd zijn een zaak aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbanken van de Staat Jalisco op het grondgebied van de Verenigde Mexicaanse Staten (Mexico).

 

Chat met ons